Ang Pamamaraan ng Pagyakap sa Relihiyong Islam ?

Ang pagyakap sa Relihiyong Islam para maging isang Muslim ay walang itinakdang rituwal o seremonya na kinakailangang tuparin ng isang tao at wala ring takdang pook o ng mga partikular...

Paniniwala
ng mga
Muslim

Ang isang Muslim ay may paniniwala sa Ang Mga Mabubuting Bunga ng Iman (Paniniwala) sa Allah, Mga Anghel , Banal na Kasulatan ng Allah, Propeta at Sugo ng Allah Huling Araw 'Qadaa' at 'Qadar .

Ano ang Dapat Gawin Pagkaraan ng Pagpapahayag

Ano ang dapat gawin ng isa matapos ang pagbigkas ng patotoo? Ang topic na ito ay naglalaman ng kung paano gawin ang mga tagubilin para sa pagdarasal,Kawanggawa, g Sawm (Pag-aayuno)

Ang Mga Kautusan ng Islam

Islamic Commandments
 
Islam aims upang bumuo ng isang mahusay niniting lipunan, na kung saan ang mga indibidwal na ipakita ang kahabagan at pagmamahal sa isa't isa at maging halimbawa search.

Pagsamba
sa 'Allah'

Worship of Allah
 
Mga kapatid, dapat nating malaman na ang pagsamba ay tungkulin ng lahat ng mga Muslim na may tamang pag-iisip at may tamang gulang. Ang pagsasagawa ng mga haligi ng Islam ay...