» Pang-unang Pahina » Paniniwala ng mga Muslim » Ang Paniniwala sa Mga Anghel

Ang Paniniwala sa Mga Anghel

Nararapat na paniwalaan na ang mga anghel ay mula sa paglikha ng Allah ; walang sinuman ang nakakaalam sa tunay na bilang ng mga ito maliban saKanya. Sila ay may sariling ginagalawang daigdig mula sa Al Ghaib (di-nakikita). Sila ay nilikha ng Allah upang sumamba at sumunod lamang sa Kanya at wala silang kakayahang sumuway sa Kanya. Sila ay sumusunod at tumutupad sa lahat ng ipinag-uutos ng Allah tulad ng pamamahala, pagmamatyag, pangangalaga ng buong santinakpan kabilang na rin maging ang lahat ng mga nilikha, na ito ay naayon sa kautusan at kapahintulutan ng Allah . Ang Allah ay nagsabi, Qur'an, Kabanata An-Nisaa, 4:172;

"Kailanman ay hindi magagawang itakwil nang may pagmamalaki ng Messiah ang kanyang pagiging isang alipin ng Allah, at maging ang mga anghel na malalapit (sa Allah). At sinumang magtakwil sa pagsamba sa Kanya (Allah) at siya ay magmalaki, magkagayo’y silang lahat ay Kanyang titipunin nang sama-sama sa Kanya.

Ang mga anghel ay gumaganap bilang mga Sugo sa pagitan ng Allah at ng Kanyang mga Sugo para sa sangkatauhan. Ang Allah ay nagsabi, Qur'an, Kabanata, Ash-Shu'araa, 26:193-195;

"Na ibinaba ng isang Pinagkakapuring Ruh (ang Anghel Gabriel) sa iyong puso (O Muhammad) upang ikaw ay maging isa sa mga tagapagbabala, sa malinaw na wikang arabik.".

Nilikha ng Allah ang mga Anghel para mangalaga at mangasiwa sa mga ibat-ibang bagay na ipag-uutos sa kanila; Ang Allah ay nagsabi, Qur'an, Kabanata An-Nahl, 16:50;

"Kinatatakutan nila (ng mga Anghel) ang kanilang Rabb (Panginoon) na nasa itaas, at sila ay tumatalima sa bawa't ipinag-uutos sa kanila."

Ang mga Anghel ay hindi mga katambal o karibal ng Allah sa pagiging Diyos, at hindi sila mga anak ng Allah , datapwa't nararapat silang igalang at mahalin. Ang Allah ay nagsabi, Qur'an, Kabanata Al-Anbiyaa, 21:26-27;

"At sila ay nagsipagturing: 'Ang Mahabagin (Allah) ay nagkaroon ng anak (na lalaki o mga supling)', Luwalhati sa Kanya! Sila (na itinuring nilang mga anak ng Allah, mga anghel, si Hesus – anak ni Maria, si Ezra atbp.) ay mga mararangal na alipin lamang. Sila ay hindi nangungusap hanggang Siya (Allah) ay hindi nakikipag-usap, at sila ay gumagawa ayon sa Kanyang pag-uutos."

Sila ay patuloy na sumasamba at sumusunod sa Allah , lagi nang lumuluwalhati at pumupuri sa Kanya (´alaihi salaam). Ang Allah ay nagsabi, Qur'an, Kabanata Al-Anbiyaa, 21:20;

"Sila (ang mga Anghel) ay lumuluwalhati ng Kanyang mga Papuri sa gabi at araw, at sila ay hindi nakalilimot o nagpapabaya (na gawin ito)."

Ang mga Anghel ay nilikha mula sa liwanag. Ang Propeta ay nagsabi;

"Ang mga Anghel ay nilikha mula sa liwanag, ang mga 'Jinn' ay nilikha mula sa apoy na walang usok at si Adan u ay nilikha (tulad ng nakasulat sa Qur'an) mula sa alabok."

Bagaman sila ay nilikha sa liwanag, sila ay hindi nakikita. Sila ay pinagkalooban ng kakayahang mag-ibang anyo tulad ng isang tao upang sila ay makita at masaksihan sa ibang pagkakataon. Ang Allah ay nagsabi na si Arkanghel Gabriel (´alaihi salaam) ay nagpakita kay Maryam sa anyo ng tao, Qur'an, Kabanata Maryam, 19:17-19;

"At siya ay naglagay ng isang tabing (upang ikubli ang sarili) sa kanila, (at) pagkaraan ay Aming ipinadala sa kanya ang Ruh (Banal na Espiritu, ang Anghel Gabriel), at ito ay lumitaw sa kanyang harapan sa anyo ng isang ganap na tao. Kanyang sinabi : ‘Katotohanan ! ako’y humihingi ng paglingap sa Mahabagin (Al-Rahman) laban sa iyong (kasamaan), kung tunay ngang ikaw ay may takot sa Allah. Kanyang (ni Gabriel) sinabi : ‘Ako ay isang Sugo lamang ng iyong Rabb (Panginoon), (upang ipabatid) sa iyo ang pagkakaroon ng isang anak na lalaki bilang handog."

Nakita ng Ang Propeta Muhammad, ang Anghel Jibreel (´alaihi salaam) sa tunay na anyong paglikha sa kanya. Siya ay mayroong 600 na raang pakpak na sakop ang buong alapaap.

Ipinahayag ng Allah ang mga ibang pangalan at mga gawain ng mga Angel. Ang isa sa kanila ay ang Anghel Jibreel (´alaihi salaam) at siya ay naatasan na magbigay ng kapahayagan mula sa Allah , Qur'an, Kabanata As-Shuaraa, 26:193-194;

"Na ibinaba ng isang Pinagkakapuring Ruh (ang Anghel Gabriel). Sa iyong puso (O Muhammad) upang ikaw ay maging isa sa mga tagapagbabala, sa malinaw na wikang arabik."

Ang Anghel Israafeel u ay isang anghel na binigyan ng tungkulin upang umihip ng trumpeta sa pagsapit ng takdang Araw ng Pagkabuhay Muli at ang Anghel Mikaeel u ay naitalaga sa pagbantay ng ulan at halamanan. At may inatasang dalawang Anghel na nagtatala ng mga gawain ng mga tao, ang isa ay nagsusulat ng lahat ng mga mabubuting gawain at ang isa naman ay nagsusulat ng lahat ng mga kasalanan nito. Ang Allah ay nagsabi; Qur'an, Kabanata Qaaf, 50:17-18;

"(Alalahanin!) ang dalawang nagbabantay (tagapagtalang mga Anghel), isa ay nakaupo sa kanan at isa sa kaliwa (na nakatalaga upang mabatid ang mga gawa at maitala ito). Walang isa mang salita na kanyang usalin ang makahuhulagpos sa mahigpit na Tagapagbantay (upang maitala ito)."

Ang Anghel ng Kamatayan u (Malak-ul-Mawt) ay isang Anghel na itinalaga para kumuha sa mga kaluluwa ng mga tao sa oras ng kanilang kamatayan. Ang Allah ay nagsabi; Qur'an, Kabanata As-Sajdah, 32:11;

"Sabihin (O Muhammad), ang Anghel ng kamatayan na nakatalaga sa inyo ay (walang pagsalang) magtatangan ng inyong kaluluwa, at kayo ay muling ibabalik sa inyong Rabb (Panginoon)."

Ang Anghel Maalik u ay isang Anghel na itinalaga sa pagbabantay ng Impiyerno. Ang Allah ay nagsabi, Qur'an, Kabanata Az-Zukhruf, 43;77;

"Sila ay magsisitangis; 'O Maalik (ang Tagapagbantay ng Impiyerno)! Hayaan ang iyong Rabb (Panginoon) ay magbigay wakas sa amin!' Siya (Maalik) ay magsasabi: 'Katotohanan, kayo ay mananatili rito magpakailanman!"

Ang Anghel Ridwan u ay isang Anghel na itinalaga sa pagbabantay ng 'Jannah (Paraiso), at marami pang ibang mga Anghel na namamahala at nagbabantay sa mga tao. Marami pang iba na nakatalaga sa mga likas na gawain. Ang mga iba ay nababanggit sa Qur'an at sa Sunnah datapwa't ang mga iba ay hindi binanggit, nguni't tayo ay nararapat na maniwala sa kanilang lahat.

Ang Mga Mabubuting Bunga ng Paniniwala sa Mga Anghel

  1. Upang ating mauunawaan ang Kadakilaan ng Allah , ang Kanyang Kapangayarihan at Kakayahan, at ang Kanyang Lubos na Kaalaman mula sa kagila-gilalas, kahanga-hanga na Kanyang mga nilikha na nagbibigay ng matatag na katibayan o patunay sa Kadakilaan ng Tagapaglikha.

  2. Upang malaman ng isang Muslim na may dalawang Anghel na nagbabantay sa Kanya at isinusulat ang lahat ng kanyang sinasabi at ginagawa. Ito ay nagsisilbing isang patnubay upang gumawa ang tao ng mga mabubuting gawa at umiiwas sa lahat ng kasalanan maging siya man ay nag-iisa o may kasama sa kanyang kinaroroonan.

  3. Upang mailayo ang sarili mula sa mga pamahiin at mga di-makatuwirang pabula. 

  4. Upang makilala ng isang Muslim ang Habag ng Allah sa Kanyang mga alipin (mga nilikha) sa dahilang Siya ay nagtalaga ng mga Anghel na nagbabantay at nangangalaga sa kapakanan at gawain ng mga tao.